تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی میان واحد علوم و تحقیقات و سازمان ملی بهره وری ایران با توجه به جایگاه این واحد دانشگاهی در سطح آموزش عالی، فناوری های نوین و کاربردی کردن و تجاری سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی در کشور در8 ماده به امضا رسید.

به گزارش سرویس آموزش جوان خبرگزاری برنا، این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف و سیاست های ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی و با چشم انداز برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به امضاء رسید.

براساس این گزارس، توسعه همکاری های مشترک در زمینه مبادله اطلاعات و داده های آموزشی تحقیقاتی، اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی با موضوع بهره وری و برگزاری دوره های آموزشی مشترک در زمینه بهره وری از جمله اهداف امضا این تفاهم نامه بوده است.

همچنین انجام تحقیقات مشترک در زمینه بهره وری سبز و نیز هدایت و حمایت از پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای ارتقاء بهره وری کشور از دیگر اهداف مدنظر این تفاهم نامه همکاری است.

براساس این گزارش، واحد علوم و تحقیقات متعهد می شود عناوین تحقیقاتی پیشنهادی توافق شده با سازمان بهره وری را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدام به برآورده کردن نیازهای آموزشی و پژوهشی سازمان بهره وری، ارائه خدمات کارگاهی آزمایشگاهی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، فراهم کردن تسهیالات لازم برای اجرای تحقیقات مشترک، تألیف، ترجمه و انتشار مراجع و کتب چاپی و الکترونیکی علمی مورد نیاز سازمان بهره وری کند.
همچنین در این تفاهم نامه ، سازمان ملی بهره وری ایران ملزم به برگزاری نشست های مشترک در زمینه های مرتبط با بهره وری، برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، کنفرانش ها و کارگاه های تخصصی علمی، بررسی پروژه های پیشنهادی تحقیقاتی و تعریف پروژه های مشترک تحقیقاتی و کاربردی است