تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور سمیعی در سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران توسط دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و پرفسور مجید سمیعی رئیس موسسه علوم اعصاب هانوفر آلمان به امضا رسید .

به گزارش گروه آموزش جوان برنا،بستر سازی برای همکاری بین متخصصان ایرانی و خارجی از جمله آلمان و تقویت و توسعه همکاریها با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و روز آمد در اجرای طرح های فناوری، پژوهشی ، مطالعاتی ، توسعه ای و کاربردی و تربیت محققان صاحبنظر در عرصه بین المللی در حوزه علوم پزشکی و زیستی از اهداف این تفاهم نامه است که با تلفیق علوم مهندسی، طبیعی ، ریاضی و فناوری اطلاعات محقق خواهد شد.

در این تفاهم نامه تاکید شده است: فعالیت های این مرکز باید به گونه ای برنامه ریزی و جهت گیری شود که در 10 سال پس از تاسیس جزء مرکز تحقیقاتی بین المللی صاحب نام در عرصه فناوری های زیست پزشکی باشد .