به گزارش گروه آموزش جوان برنا، دكترقاسم رمضانپور نرگسی معاون تجاری‌سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد.

بنابراین گزارش؛ هیات وزیران در جلسه 93/10/17 به پیشنهاد مشترك وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشورو به استناد ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی كارخانه های كشورمصوب 1343، دكترقاسم رمضانپور نرگسی معاون تجاری‌سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور درهیئت حمایت از صنایع تعیین شد.