وزیر آموزش وپرورش با بیان این که باید در تعریف مدرسه هوشمند نیازها و ضرورت های فرهنگی جامعه درنظرگرفته شود، گفت: در استفاده از فناوری های نوین در آموزش وپرورش، نقش معلم و نیروی انسانی ممتاز و منحصر به فرد است.

به گزارش گروه آموزش جوان برنا، علی اصغر فانی در نشست "هم اندیشی در زمینه کاربر فناوری های جدید در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری" که در مجتمع آدینه برگزار شد، با اشاره به نقش آموزش وپرورش در تأمین زیرساخت سرمایه انسانی کشور، اظهار کرد: توجه به آموزش وپرورش و استفاده از فناوری های مختلف در امر آموزش ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید دستگاه های مختلف در این زمینه ، آموزش وپرورش را در فراهم کردن بستر مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری و ارزشی، یاری کنند.
 
وی «جهانی شدن» را یک فرآیند در حال اجرا در جهان خواند و تصریح کرد: باید برنامه ریزی درست سعی کرد توانمندسازی دانش آموزان متناسب با ارزش ها، هنجارها و فرهنگ حاکم بر جامعه و مبتنی بر ماموریت ها انجام شود.

عضو کابینه تدبیر و امید تعریف «یادگیری» را تغییر در رفتار فردی، گروهی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه توصیف کرد و ادامه داد: یادگیری فقط به معنای تغییر در دانش و بینش نیست، بلکه نمود آن باید منطبق بر ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین باشد.

وی توانمندسازی دانش آموزان را از ضرورت های آموزش وپرورش در دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت دانش آموزان در کارهای گروهی و فعال کردن آن در گروه های علمی از مباحثی است که در برنامه های آموزش وپرورش بیش از پیش مورداهمیت قرار گرفته شده است .

وزیر آموزش وپرورش عنوان کرد: فناوری های نوین هدایت شده می تواند دانش آموزان را در تبدیل شدن به عناصر مفید جامعه منطبق بر اهداف سند تحول بنیادین رهنمون کند.

وی ضرورت بازتعریف «مدرسه هوشمند» را از ویژگی های استفاده بهینه از فناوری های جدید در آموزش وپرورش عنوان کرد و افزود: به تعیین نقش معلم و منابع انسانی در استفاده از فناوری های نوین در آموزش وپرورش حائزاهمیت ویژه است که باید دانشگاه فرهنگیان در زمینه آموزش های ضمن خدمت با هدف تعمیق و تجهیز نیروی انسانی این مهم اقدامات خود را تنظیم کند.

فانی «توسعه مشارکت ها» را از سیاست های راهبردی آموزش وپرورش در دولت یازدهم خواند و تأکید کرد: چنانچه دستگاه ها و نهادهای دیگر در این زمینه آموزش وپرورش را یاری نکنند قطعا سرانجام استفاده از فناوری های جدید به نتیجه مطلوبی نمی رسد.

وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر ارگان های دیگر هم در بحث تجهیز و پشتیبانی و هم در عمومی کردن این اقدام مهم می توانند نقش به سزایی داشته باشند.

عضو کابینه تدبیر و امید «مدرسه هوشمند» را از طریق ایجاد «کلاس های هوشمند» قابل تحقق دانست وگفت: دبیرخانه این نشست مهم باید بتواند از اولویت های اجرای درست و استفاده بهینه فناوری های جدید را برای آموزش وپرورش تبیین کند.