به گزارش سرویس اجتماعی برنا،با توجه به مصوبه اخیر شورایعالی آموزش و پرورش و با عنایت به ساماندهی و بهینه كردن زمان آموزشی در مقطع ابتدایی و توجه بیشتر به بحث تعلیم و تربیت در خانواده و تحكیم بنیان خانواده ابتدایی از آغاز سال تحصیلی جدید از همه مدارس شهری و روستایی از ابتدای مهر 1390 پنج روزه اداره خواهد شد.

بر این اساس دانش آموزان مقطع ابتدایی روز پنج شنبه در كنار خانواده خود حضور خواهند داشت تا با حضور بیشتر در كنار اعضای خانواده آموزه های تربیتی با تعمق بیشتری به این افراد آموزش داده شود.علاوه بر این از 15 فروردین ماه مدارس ابتدایی كه آمادگی داشته باشند می توانند به صورت داوطلبانه با هماهنگی مناطق آموزش و پرورش خود نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند. بر این اساس و  با اجرای شدن این طرح ٰ، از سال تحصیلی جدید هیچ مدرسه ابتدایی به صورت دو نوبته نخواهد بود.
 
این در حالی است که پیش از این نیز طرح پنج روزه شدن مدارس در مقطع ابتدایی در روستاها به صورت آزمایشی برگزار شده بود.