حسین بابویی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: در طول سال تحصیلی مدارس منتخب شناسایی شدند، به طوریکه تابستان به صورت پایگاه های تابستانی فعالیت می کنند.

مدیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه افزود: محدودیتی برای مدارس منتخب تعیین نشده، اما تعداد این مدرسه ها مشخص است.

وی درباره ورزش های پایگاه های تابستانی تصریح کرد: مدارس منتخب ورزش هایی را که در طول سال قابلیت اجرا دارند، مشخص می کنند و در تابستان به دانش آموزان می آموزند.

بابویی با اشاره به تعداد مدارس ورزش بیان کرد: در سال گذشته تعداد مدارس ورزش مشخص شد، امسال با بررسی، تعداد این مدارس از اول مهرماه افزایش می یابد.