به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظورایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی، کاهش هزینه‌ها و معطوف ساختن منابع دستگاه‌های اجرایی به اجرای ماموریت‌های اصلی و قانونی محوله و ارتقای سطح علمی موسسات آموزشی و پژوهشی با ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

براین اساس، منابع، امکانات، اعضای هیات علمی، تجهیزات و نیروی انسانی موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور که دوره‌های آموزشی آن‌ها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می‌شود، حسب مورد به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود تا دردانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند.

براساس این مصوبه، تمامی مراکزآموزشی موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور که تحت هر عنوان به آموزش‌های عالی نظری می‌پردازند، به بخش غیر دولتی یا وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده و دستگاه‌های مذکور مجاز به صرف هزینه، منابع، نیروی انسانی، برای این مراکز نیستند.

براین اساس، به منظور انجام برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های آموزشی، دستگاه‌های اجرایی کشور باید با تجمیع یا ادغام موسسات موجود، درخصوص ایجاد یک موسسه آموزش علمی –کاربردی اقدام کنند. این موسسات با اخذ مجوز لازم درقالب مفاد ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اداره می‌شوند.
 
براساس این مصوبه، به منظور رفع نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور، این دستگاه‌ها می‌توانند از طریق ادغام مراکز پژوهشی موجود، نسبت به ایجاد یک مرکز پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم به منظورسیاست گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت پژوهش و توسعه فناوری در دستگاه شامل نیاز سنجی، آینده پژوهشی، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ها،پرژوه‌ها و نظارت بر اجرا و فراهم کردن زمینه به‌کارگیری نتایج در جهت دستیابی به اهداف و رفع نیازهای دستگاه و اجرای پروژه‌های مورد نیاز با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دارای مجوز به صورت برون سپاری اقدام کند.

براین اساس، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند طی سه ماه، برنامه ساماندهی موسسات پژوهشی وابسته به خود را دارای ردیف بودجه مستقل هستند به شورای عالی اداری ارائه کند.
 
همچنین، دستگاه‌های اجرایی کشورطی مدت 3 ماه، ساختار سازمانی و نیروی انسانی موسسات علمی – کاربردی و مراکز پژوهشی را تهیه و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال کنند.
 
این مصوبه از سوی محمود احمدی نژاد رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.