به گزارش سرویس اجتماعی برنا، معروفی مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت نیشابور در مورد رنگ‌های مجاز و غیر مجاز در مواد غذایی گفت: رنگ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: مجاز و غیرمجاز. رنگ‌های غیرمجاز بیشتر جهت مصارف صنعتی به كار می‌روند. مثل (رنگ کردن نخ قالی والیاف) که، متاسفانه به علت ارزان بودن، توسط افراد سود جو در بین خوراکی‌ها دیده می‌شوند.

معروفی در ادامه گفت: اما رنگ‌های مجاز، به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول، رنگ‌های طبیعی هستند که منشا آن‌ها گیاهان و مواد طبیعی مختلف است. دسته دوم، گروه مشابه طبیعی که فرمول شان شبیه رنگ‌های طبیعی است اما منشا شیمیایی دارند و دسته سوم، رنگ‌های شیمیایی که از پایه به‌صورت شیمیایی تهیه می‌شوند.

وی بیان داشت: استفاده مناسب و درحد مجاز از رنگ‌های مورد تایید نمی‌تواند اثر نامطلوبی روی سلامت افراد بگذارد اما استفاده بیش از اندازه آن‌ها می‌تواند عطر و طعم غذا را تحت تاثیر قرار دهد و سلامت مصرف کننده را به خطر بیندازد.

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت نیشابور خاطرنشان کرد: برای تشخیص رنگ مجاز یا غیرمجاز خوراکی می‌توانید، مقداری از آن را در آب ولرم و در ظرف سرامیکی سفید رنگی حل کنید. اگر رنگ به سرعت حل شد و ظرف تغییر رنگ داد (یعنی پس از خالی کردن رنگ از ظرف، باقی مانده آن روی ظرف مانده باشد) یعنی این‌
رنگها یكی از مواد افزودنی خوراكی هستند كه تنها برای جذاب كردن ظاهر مواد غذایی استفاده می‌شوند در حالی كه سایر افزودنی ها تا حدی مانع از فساد مواد غذایی می‌شوند.

به گزارش وب دا، مدیر گروه بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت نیشابور در مورد رنگهای مجاز وغیر مجاز در مواد غذایی گفت: رنگ ها به دو دسته تقسیم می شوند: مجاز و غیرمجاز. رنگ های غیرمجاز بیشتر جهت مصارف صنعتی به كار می روند. مثل (رنگ کردن نخ قالی والیاف) که، متاسفانه به علت ارزان بودن، توسط افراد سود جو در بین خوراکی ها دیده می شوند.

مهندس معروفی در ادامه گفت: اما رنگ های مجاز، به سه دسته تقسیم می شوند: دسته اول، رنگ های طبیعی هستند که منشا آنها گیاهان و مواد طبیعی مختلف است. دسته دوم، گروه مشابه طبیعی که فرمول شان شبیه رنگ های طبیعی است اما منشا شیمیایی دارند و دسته سوم، رنگ های شیمیایی که از پایه به صورت شیمیایی تهیه می شوند.

وی بیان داشت: استفاده مناسب ودرحد مجاز از رنگ های مورد تایید نمی تواند اثر نامطلوبی روی سلامت افراد بگذارد اما استفاده بیش از اندازه آنها می تواند عطر و طعم غذا را تحت تاثیر قرار دهد و سلامت مصرف کننده را به خطر بیندازد.

مدیر گروه بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت نیشابور خاطرنشان کرد: برای تشخیص رنگ مجاز یا غیرمجاز خوراکی می توانید، مقداری از آن را در آب ولرم و در ظرف سرامیکی سفید رنگی حل کنید. اگر رنگ به سرعت حل شد و ظرف تغییر رنگ داد (یعنی پس از خالی کردن رنگ از ظرف، باقی مانده آن روی ظرف مانده باشد) یعنی اینکه شما دارید از یک رنگ غیرمجاز استفاده می کنید./
که شما دارید از یک رنگ غیرمجاز استفاده می‌کنید.