محمود داوود آبادی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: سازمان پزشکی قانونی با توجه به جوان بودن سازمان هنوز نتوانسته است برای تمامی مراکزی که در کشور دارد ساختمان تملیکی تهیه کند.در حال حاضر تنها 30 درصد ساختمان های پزشکی قانونی تملیکی است.


معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: از 340  مرکز فعال118 مرکز تملیکی،84  مرکز استیجاری،98 مرکز امانی و 40 مرکز در مطب پزشکان مستقر است که باعث به وجود آمدن مشکلات عمده ی نیز شده است.


داوود آبادی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از سازمان های پزشكی قانونی در استان ها استیجاری و امانی هستند، افزود: سازمان پزشکی قانونی درمورد فضای فیزیکی و ساختمان دچار مشکل است و با توجه به افزایش خدمات این سازمان نیازمند  فضاهای مناسب پزشکی قانونی هستیم تا خدمات درست اراته دهیم چرا که پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه است و باید به صورت کارشناسی و تخصصی برای دستگاه قضایی نظر دهد.