نازائی یعنی چه؟ دکتر پرند عسگری نازایی را اینگونه تعریف می کند: نازایی یعنی یک زن و یک مرد بعد از یک سال نتوانند بچه دار شوند. نه اینکه یکی دو ماه گذشته باشد نمی گوییم این زوج نازاست. نازایی هم شامل زن و هم شامل مرد می شود و می گوییم این زوج نازاست.

وی در ادامه افزود: برای آزمایش نازایی هم خانم و هم آقای فرستاده می شوند، اما نخست مردان آزمایش می دهند که به دلیل اسپرم ضعیف یا مقدار کم اسپرم موجود در مایع انزالی یا حرکت های نامناسب اسپرم و یا اسپرم دارای شکل های غیرطبیعی است. در انزال هر مرد حدود 60 میلیون اسپرم وجود دارد که فقط یکی از آنها لقاح را انجام می‌دهد. 

این متخصص همچنین عنوان کرد: آزمایش خانم بدین صورت است که عادت های ماهانه منظم وی، تخمک گذاری نرمال و رحم نرمال وی چک می شود و به علاوه همه این موارد، اگر یک اسپرم سالم باشد و همچنین لوله رحم زن باز باشد و همچنین دهانه رحم سالم باشد، در هر سیکل 30 درصد احتمال بارداری وجود دارد.

دکتر عسگری در خصوص افزایش نازایی در میان خانواده ها گفت: مقدار نازایی زیاد نشده است و بیشتر به دلیل مشکل اسپرم مردان است. به طور کلی 40 درصد مربوط به زن و 40 درصد مربوط به مرد و 20 درصد مربوط به هر دو می شود و تنها به دلیل آلودگی هوا، پوشیدن لباس های تنگ، مواد نگهدارنده در غذاها و پارازیت های شبکه های ماهواره ای و موبایل موجب می‌شود. آمار گرفته اند کسانی که خانه شان زیر دکل های فشار برق قوی است به دلیل امواج الکتریکی و مغناطیسی اسپرم های نامناسب دارند.

دکتر پرند عسگری در خصوص وازکتومی می گوید: وازکتومی یعنی اینکه لوله های مردان را می بندند و در نتیجه در مایع انزالی آنها اسپرم و قدرت باروری وجود ندارد. به نظر من مردم اختیار دارند که انتخاب کنند بچه می خواهند یا نه. البته اگر این کار را در ایران ممنوع کنند، ممکن است خیلی ها به خارج از ایران رفته این عمل را انجام می دهند و بر می گردند.