به گزارش گروه سلامت جوان برنا، این همایش به همت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) با هدف بررسی آخرین دستاوردهای علوم تروما در ایران و ارائه یافته های علمی نوین برگزار می شود.

پیشگیری از تروما، درمان تروماهای رایج، آسیب های روانی ناشی از تروما، توانبخشی، مدیریت و تروماسیستم، آمار و اپیدمیولوژی، مسائل حقوقی و قوانین در تروما و آموزش و پژوهش از محورهای اصلی این همایش عنوان شده است.

براساس مصوبه شورای عالی اولین همایش ملی تروما مقرر شده است مقالات شاخص و برتر ارسالی پس از داوری و انتخاب در یک شماره ویژه از مجله علمی پژوهشی تروما منتشر شود. 

بنابراین گزارش؛ این همایش با همکاری مستقیم جامعه جراحان ایران، وزارت بهداشت و درمان و مراکز تحقیقات ترومای سینا، ترومای جاده ای گیلان، ترومای کاشان، پرستاری کاشان و مرکز تحقیقات ترومای شیراز، معاونت بهداشت و درمان سپاه، سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور و سازمان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد.