وزیر بهداشت که محور اصلی سفر او به استان فارس، بررسی و بازدید میدانی از مراکز سلامت جامع به عنوان مجری برنامه پزشک خانواده بوده است، با حضور در مراکز بهداشتی درمانی شهری شهید بهشتی قادرآباد و نیز مرکز بهداشتی درمانی روستایی مرغاب از نزدیک در جریان روند چگونگی اجرای برنامه پزشک خانواده در منطقه خرم بید قرار گرفت.

به گزارش گروه سلامت جوان برنا، هاشمی در بازدید از مراکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی قادرآباد از تمامی بخش ها از جمله آزمایشگاه، واحد بهداشت محیط، اورژانس و واکسیناسیون بازدید کرد.

همچنین وزیر بهداشت در ادامه حضور در قادرآباد، از مرکز بهداشتی درمانی روستای مرغاب نیز بازدید کرد و چگونگی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این مرکز روستایی را از نزدیک بررسی کرد.

گفتنی است، قادرآباد، مرکز بخش مشهد مرغاب است که با قریب به 13هزار و 500 نفر جمعیت، در 50کیلومتری شهرستان خرم بید واقع شده است.

بنابراین گزارش وزیر بهداشت همچنین در این سفر از بیمارستان در حال احداث سیدالشهداء (ع) قادرآباد از توابع شهرستان خرم بید نیز بازدید کرد.