حسن امامی رضوی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت موظف است بیمارستان ها را به صورت هیات امنایی اداره کند که در این راستا در بودجه سال جاری حدود 70 میلیارد تومان برای اجرای بیمارستان های هیات امنایی در نظر گرفته شده است. همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری  400 میلیارد تومان برای ارتقای بیمه های درمانی در بودجه در نظر گرفته است.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که اعتبار 70 میلیارد تومانی تنها می توان 10 بیمارستان را  به صورت هیات امنایی اداره کرد این در حالی است که با اختصاص 470 میلیارد تومان حدود 50 بیمارستان هیات امنایی و پزشکان به صورت تمام وقت جغرافیایی خواهند شود.

رضوی با اشاره به اینکه طرح پزشک تمام وقت جغرافیایی در قالب بیمارستان های هیات امنایی اجرا می ‌شود، افزود: در راستای اجرای بیمارستان های هیات امنایی باید تعرفه ها به سمت واقعی سازی هزینه خدمات درمانی سوق پیدا کند.