به گزارش سرویس اجتماعی برنا،  سید حسن امامی رضوی با بیان این مطلب افزود: این قانون ها بدون تامین شدن اعتبارات امسال قابل اجرایی شدن نیست.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: البته در قبال این هزینه دولت می تواند مطمئن باشد که آن 13000 هزار میلیارد تومانی که مردم در بخش خصوصی برای دریافت خدمات پرداخت می کنند به 3000 هزار میلیارد برسد و دولت بیش از 4 برابر سود می کند. 

امامی رضوی گفت: مردم الان خدمات را گران می پردازند. بیمه های مکمل هزینه های زیادی را برای جمعیت کمی با تعرفه 7K حق الزحمه و حدود 4K هتلینگ می دهند. در حالی که مراکز دولتی با K6/3 یعنی نصف هزینه های بخش خصوصی قادرند همان خدمات را کیفیت بهتر ارائه کنند.

وی اضافه کرد: بیمارستان های دولتی با این مقدار تعرفه بهترین کیفیت ارائه خدمت را می دهند و می توانند فضا را رقابتی کنند تا هم قیمت خدمات ها پایین بیاید و هم مردم راضی تر شوند. 

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به تاسیس مرکز قلب تهران و کاهش کمبودها در این زمینه در پایتخت گفت: در تهران قبل از افتتاح این مرکز، بیماران به شدت برا ی استفاده از تخت سی سی یو در مضیقه بودند و پس از راه اندازی 300 تخت در آن مرکز هم قیمت های بالای جراحی قلب کم شد و هم تخت سی سی یو زیاد شد. این نمونه موفق در سایر زمینه ها قابل تکرار است.