به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، مطالعات جدید نشان می دهد زنانی که در طول روز به دلیلی نوع کارشان با محیط هایی که در آنها پلاستیک وجود دارد سرو کار دارند ایجاد ناباوری یا به دنیا آوردن کودکان نارس بسیار بالااست.

این اطلاعات با تحقیقاتی که روی 6 هزار زن بین سالهای 2000 تا 2006 انجام شد به دست آمد . در این تحقیقات از میان زنهایی که مورد آزمایش قرار گرفتند 5/5 درصد کودکان نارس به دنیا آوردند و 15 درصد کودکان این زنان کمبود وزش شدید داشتند.


برای به دست آوردن این نتایج از این جامعه آماری پرسشنامه‌هایی در ارتباط با فعالیت، شغل، فشار کاری و مواد شیمیایی که این زنان با آنها در طول این مدت سرو کار داشتند پرسش شده بود.

با بررسی پرسشنامه ها، مشخص شد که سن بالا، استفاده از سیگار و مشروبات الکلی عواملی هستند که بر وزن نوزادان تاثیرگذار بوده و در صورتی که مادر سن بالایی داشته باشد یااز سیگار و مشروبات الکلی استفاده کند کودکی با کم وزنی شدید یانارس به دنیا می آورد. این در حالی‌ست که فشار جسمانی در محل کار تقریباً در این میان بی‌اثر است. نکته قابل توجه در این تحقیق این است که زنانی که با فتالات - ماده ای که برای نرم کردن پلاستیک استفاده می شود - و انواع آفت‌کش ها در تماس بودند، دو برابر بیشتر از دیگر زنان در خطر به دنیا آوردن نوزادان نارس قرار دارند.