به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، پژوهشگران دانشگاه کلمبیا در نظریه جدید خود مدعی شدند، شیشه تنها با گرم کردن نیست که ذوب می شود بلکه می توان در دمای صفر مطلق نیز شیشه را ذوب کرد.

پروفسور اران ربانی و همکاران وی در دانشگاه کلمبیا موفق شدند که با استفاده از نظریه مکانیک کوانتوم به یافته های جدید علمی دست یابند. آنها نشان دادند که نه تنها با گرم کردن شیشه بلکه با سرد کردن آن تا دمای صفر مطلق نیز می توان شیشه را ذوب کرد.

تا کنون مکانیک کوانتوم تاثیر بزرگی در توضیح چگونگی کارکرد مواد داشته است. ذرات اصلی تشکیل دهنده ماده مانند الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها و فوتون ها با نظریه فیزیک کوانتوم به راحتی قابل درک هستند. با گذشت 90 سال از توسعه این نظریه هنوز هم نظریه های بنیادین علمی توسط فیزیک کوانتوم شرح داده می شود.

همانطور که می دانیم با سرد کردن سریع، بسیاری از مواد موجود روی زمین مانند سیلیکا که در پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرد، می توان آنها را به شیشه تبدیل کرد. اما نتایج تحقیقات پروفسور ربانی و همکارانش نشان داد که تحت شرایط خاص یا به عبارت بهتر چند درجه بالاتر از صفر مطلق  (273.59 - سانتی گراد) شیشه می تواند ذوب شود. در واقع در مرحله کوانتوم شیشه عملکردی دور از انتظار نشان می دهد.

در مرحله سرد کردن بعضی مواد به شیشه و بعضی دیگر به مایع تبدیل می شوند. همه اینها به خاطر چگونگی قرار گرفتن مولکول ها در این مواد است.

پروفسور ربانی امیدوار است که تجربیات آینده آزمایشگاهی بتواند او را در اثبات پیش بینی هایش یاری کند.