به گزارش سرویس دانشگاه برنا، طی حكمی از سوی محمدحسین یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی، عبداللهیان، سعید میرزائی، مهدی ذاكری، بهروز بادكو‌‌‌‌ و حمیدرضا طیبی به مدت 2سال به عنوان روسای جهاد دانشگاهی استان سمنان، شهید بهشتی، تربیت‌مدرس، استان كرمانشاه و علم و صنعت منصوب شدند.

همچنین سعید میرزایی با حفظ سمت به عنوان رییس پژوهشكده علوم‌پایه كاربردی جهاد دانشگاهی نیز منصوب شد.