غلامعلی نادری مدیر‌كل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانشگاه‌ برنا درباره ساماندهی موسسات آموزش عالی آزاد از تدوین آمایش سرزمین موسسات آموزش عالی آزاد خبر داد و گفت: آیین نامه پیشنهادی درباره موسسات آموزش عالی آزاد براساس آمایش سرزمین به معاونت آموزشی وزارت علوم ارایه شده است تا بررسی شود.

وی ادامه داد: نتیجه آن با طرح آمایش سرزمین موسسات غیردولتی و غیر انتفاعی با هم اعلام شود، همچنین دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم براساس آیین نامه پیشنهادی موسسات آموزش عالی آزاد آیین نامه اجرایی آن راهم آماده کرده است و به معاونت آموزشی وزارت علوم ارایه داده تا در صورت تایید بر اساس آن فعالیت های اجرایی صورت گیرد.

مدیر‌كل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: موسسات آموزش عالی که مجوز ندارند ارایه مجوز به آنان و تصمیم گیری در این مورد به بعد از طرح آمایش سرزمین این موسسات اعطا می‌شود.