به گزارش سرویس دانشگاه برنا، نقشه جامع علمی کشور که از مدت ها پیش در شورایعالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی بود در جلسه شب گذشته این شورا نهایی شده و به تصویب رسید.

براساس این گزارش، نقشه جامع علمی کشور پس از جلسات بسیار طولانی و مفصلی که در شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تصویب سپری کرده بود در جلسه شب گذشته این شورا به تصویب نهایی رسید.