به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، پانل های فوتوولتائیک معمولی باید جریان الکتریسیته تولیدی را درجا مصرف کنند و از این رو نمی توانند انرژی را برای زمان های دیگر ذخیره کنند. اما دستگاه جدیدی با روشی غیر معمول از پرتو آفتاب استفاده کرده و انرژی ذخیره می کند.

این دستگاه با به کارگیری نوعی اکسید آهن به نام سریا (ceria)، دی اکسید کربن و آب را تجزیه و تبدیل به سوختی که قابل ذخیره و انتقال باشد، می کند.

این دستگاه با تولید هیدروژن و یا مونوکسید کربن می تواند برای تولید سوخت در ماشین های هیدروژنی آینده، کاربرد داشته باشد.

گرچه نمونه موجود فقط می تواند حدود 0.7 درصد انرژی خورشیدی را به سوخت تبدیل کند، با این حال محققان امیدوارند در آینده ای نزدیک این مقدار را به 20 درصد افزایش دهند.