به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، نتایج مطالعات جدید دانشمندان در دانشگاه ادینبورو انگلیس نشان می‌دهد ژن و وراثت نقش مهم و بزرگی را در میزان هوش افراد بازی می‌کند.

یکی از پژوهشگران این مطالعه به نام یان دیری می‎گوید مطالعات قبلی انجام شده بر روی خانواده‎ها و دو قلوها حاکی از آن بود که خیلی از خصوصیات هوش ارثی است، اما هیچ ژن خاص یا گونه‎های ژنی مشخصی برای این خصوصیات شناسایی نشده بود.

در جدیدترین مطالعه انجام شده دیری و همکارانش در دانشگاه ادینبورو برای کشف ارتباطی بین تنوع ژنی و عملکرد افراد در تست‌های خاص آزمون هوش به بررسی دی ان ای 3 هزار و پانصد نفر در اروپا و استرالیا پرداختند.

بر اساس گزارش یونایتدپرس، نتایج این بررسی نشان می‌دهد بین چهل تا پنجاه درصد تفاوت‌های مربوط به نتایج آزمون هوش در ارتباط با گونه‌های خاص ژنتیکی بوده است.