به گزارش سرویس دانشگاه برنا، کمیسیون بررسی مستندات تقاضای اخذ مجوز تاسیس واحدهای تحقیقاتی تشکیل شد و 2 پژوهشکده تحقیقاتی سل و پیشگیری بیماری‌های تنفسی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین مرکز تحقیقات فناوری بیومدیکال و روباتیک و پژوهشکده فناوری‌های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب شد.