عزیزدولتخواه، رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: رسیدن به فناوری‌های نوین در هر سازمانی الزامی است.

دولتخواه با اشاره به امکانات جدید سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگان، افزود: نحوه توزیع فیش حقوقی بازنشستگان به‌صورت سنتی ارائه می‌شد؛ به همین دلیل، سازمان تأمین اجتماعی برای به‌روز کردن امکانات خود درصدد الکترونیکی کردن خدمات، به‌منظور رفاه بیشتر خانواده تأمین اجتماعی، برآمد.

دولتخواه ادامه داد: بازنشستگان می‌توانند برای مشاهده فیش حقوقی خود به سایت تأمین اجتماعی به نشانی tamin.ir مراجعه و با تکمیل مشخصات خواستهشده، اصل فیش حقوقی خود را دریافت کنند.

رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه جایگزینی دفترچه‌های الکترونی به جای دفترچه‌های کاغذی پروژه‌ای ملی است که برای تحقق آن باید تمامی مردم همکاری کنند، افزود: اقدامات قابل‌توجهی برای به‌روز کردن امکانات در سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است که حاصل آن در آینده نزدیک به بار می‌نشیند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی و استفاده از بیمه متعلق به تمامی نسل‌هاست، خاطرنشان کرد: رسیدن به جامعه الکترونیکی، یکی از آرزوهای سازمان تأمین اجتماعی است.