به گزارش سرویس شهری خبرگزاری برنا، مهندس صابر پیربرناش، کارشناس ارشد سازه و از چهره های شناخته شده عرصه رسانه است که با این حکم، سرپرستی روابط عمومی بزرگترین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را در اختیار گرفت.

پیربرناش با اشاره به برنامه های متعدد و ویژه ای که روابط عمومی این سازمان برای تعالی جایگاه نظام مهندسی و همچنین جایگاه و نقش "مهندس" در سطح جامعه در نظر گرفته است بیان کرد: با برنامه ای مدون و هدفمند قدم به این راه گذاشته ایم و تلاش داریم که از تمامی ظرفیت های موجود، برای نیل به اهداف پیش بینی شده استفاده کنیم.

وی با تاکید بر نقش و تاثیرگذاری قابل توجه روابط عمومی به عنوان یک هنر ادامه داد: معتقدم که روابط عمومی جایگاهی به عنوان "هنر هشتم" دارد و با دیدگاهی تلفیقی از تخصص و هنر، می توان تحولی بدیع در این حوزه ایجاد کرد.