بهروز کاشف مدیر بافت های تاریخی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب گفت: محله عودلاجان یکی از محله های تاریخی و با اصالت شهر تهران است که بازسازی و بازگرداندن هویت گذشته آن از مدت ها پیش در دستور کار ما قرار داشت.

وی افزود: بازسازی عودلاجان با هدف توان افزایی ظرفیت های محلی در فرآیند تصمیم سازی، شکلی گیری رویکرد مداخله مشارکتی و ارتقای هویت و توانمندی های محلی به منظور دستیابی به چشم انداز توسعه پایدار و تجدید حیات محله مذکور امر اطلاع رسانی با مشارکت و تلاش گروهی از جوانان داوطلب و مسئولیت پذیر درحال انجام است.

به گفته کاشف، بازسازی عودلاجان با هماهنگی کامل میراث فرهنگی و بدور از تخریب اثار تاریخی این محله صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، محله عودلاجان با وسعت حدود 150 هکتار و با جمعیتی بالغ بر 21 هزار و 254 نفر یکی از محلات قدیمی تهران است که امروز با نابسامانی ها و ناهنجاری های مختلفی روبروست.با توجه به این که بافت های فرسوده شهری در سه گروه مراکز ارزشمند تاریخی؛ پهنه های میانی نابسامان و همچنین گستره های حاشیه ای شهرها قابل شناسایی هستند، مراکز ارزشمند تاریخی دارای ویژگی ها و کارکردهایی بوده که تجدید حیات و روان بخشی آنها برای ایفای نقش پایدار مرکز شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیر بافت های تاریخی شهر تهران در ادامه به شناسایی و مستند سازی میراث فرهنگی ، تاریخی و طبیعی ملموس و غیر ملموس در شهر تهران در راستای تدوین پایگاهی برای داده های مکانی نیز در سالجاری خبر داد و به برنا گفت:حمایت از ثبت و حریم گذاری آثار تاریخی شهر تهران را از برنامه های امسال است و در این راستا تعیین حریم های موقت برای آثار واجد ارزش با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی شناسایی می شود.