به گزارش سرویس اجتماعی برنا، پس از اتمام عملیات نصب عـرشـه، 35 درصـد از سطح آن بتن‌ریزی شده كه این سطح شامل 20 متر در بخش شرقی و 21 متر در بخش غربی سازه پل است و با تأیید مشاور پروژه، حجم این عملیات تا زمان نصب گیره‌ها و كابل‌ها به 50 تا 60 درصد خواهد رسید.

علاوه بر این، فعالیت‌های عمرانی در 2 جبهه شرقی و غربی پروژه كه شامل عملیـات مختلـف راه‌سـازی است، طبق‌برنامه ادامه‌دارد و در جبهه‌شرقی ضمن تكمیل عملیات‌نصب‌ ژئوگرید، كار نصب گلدانی‌های تثبیت ترانشه نیـز روبه پایان است و مجموعه عملیات به اجرای آسفالت نزدیك می‌شود.

در جبهه شرقی پروژه احداث پل دسترسی غربی برج میلاد نیز، علاوه بر اجـرای عملیـات احـداث پـل بـرروی كانال فاضلاب شهرك قدس، عملیات خاكبرداری در یكی از رمپ‌ها ادامه دارد.

پل دسترسی غربی برج میلاد یك پل تك‌پایه كابلی بـا 114 متـر طـول اسـت كـه 94 متـر از آن بـا بهـره‌گیـری از 8 رشتـه كابل دوتایی در قسمت شرق پیلون و 5 رشته كابل در قسمت غربی آن به صورت معلق احداث می‌شود.

این پل ارتباط محورهای شرق به غرب و غرب به شرق بزرگراه همت را به مجموعه برج میـلاد بـرقـراركـرده و در مسیر بـازگـشت از طریق ایجاد دسترسی‌های مرتبط، اتصال به بزرگراه شیخ فضل‌الله جنوب را آسان می‌كند.