به گزارش سرویس اجتماعی برنا، بازنگری سند ملی صنعت گردشگری کشور که پیش از این از سوی معاونت گردشگری سازمان آغاز شده بود با دعوت از اریک – هل پترسن مشاور ارشد سازمان جهانی جهانگردی، به منظور همفکری و ارائه مشاوره، در مسیر تکامل قرار گرفت.

این اقدام با برگزاری نشستی مشترک وجه عملی یافت تا کارشناسان این حوزه و فعالان بخش خصوصی بتوانند در دو بخش مجزا از همفکری و مشاوره نماینده سازمان جهانی جهانگردی بهره مند شوند.

در بخش نخست نشست مذکور، مشاور ارشد سازمان جهانی جهانگردی پس از آشنایی با اقدامات کلی انجام شده در معاونت گردشگری به بحث و گفتگو با کارشناسان بخش های مرتبط از جمله دفتر توسعه گردشگری، بازاریابی و تبلیغات، آمار، برنامه ریزان سند ملی، کمیته های تخصصی، گردشگری داخلی، مراکز خدمات گردشگری و نیز کانون هماهنگی معاونت گردشگری سازمان پرداخت تا ضمن آگاهی از دستاوردهای حاصل، با ارائه نظرات و بیان دیدگاه های خود در بازنگری صحیح سند ملی گردشگری نظارت داشته باشد.

همچنین بخش دوم نشست مورد نظر به گفتمان دو سویه میان نماینده سازمان جهانی جهانگردی و فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور اختصاص یافت تا نمایندگانی از جامعه راهنمایان ایرانگردی، جامعه تورگردانان و نیز تشکل دفاتر خدمات مسافرتی بتوانند با طرح چالش ها و اقدامات انجام گرفته در این حوزه از خدمات مشاوره ای بین المللی بهره مند شوند.

لازم به ذکر است جلسات تکمیلی بازنگری سند ملی گردشگری به عنوان یکی از برنامه های آتی معاونت گردشگری، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.