بی گمان زن در تمام نقش های خود در تاریخ ایرانی و اسلامی ما دارای ارزش و اهمیت همسنگ بوده است و رجحان برخی نقش ها بر نقش های دیگر پسندیده و در خور جامعه ایرانی اسلامی ما نبوده و نیست در تاریخ باستانی ما روز اسفندگان روز زن و زمین و در جوامع بین المللی روز 8 مارس نیز روز جهانی زن نامگذاری شده است و وزن نقش های اکتسابی در حوزه اجتماعی، علمی، سیاسی به فرهنگی خواسته یا ناخواسته پررنگ دیده شده است.

در کشورهای جهان نظیر انگلستان، آلمان و آمریکا روز مادر برجسته دیده شده است و در کشور کره جنوبی روز پدر و مادر در تقویم آمده است و در برخی از کشورهای جهان  مثل ایران و چین روز زن و مرد به صراحت یا ضمنی با روز مادر مشترک است.

قبل از انقلاب نیز روز مادر مشخص بوده است در شرایط کنونی که با رشد منفی جمعیت در کشور اهمیت مادر و نقش مادری زن درخورد توجه و فرهنگ سازی بیشتر است، در شاهنامه ما ایرانیان نقش مادری همانقدر مهم و اساسی است که نقش اجتماعی شخصیت های زن لذا پیشنهاد می شود.

20 جمادی الثانی سالروز میلاد ام ابیها (مادر پدر) به شکل پررنگ روز مادر و زن نامگذاری رسمی شود و در تقویم های رسمی آورده شود تعطیلی روز مذکور به مانند برخی کشورها یادآوری نقش ارزشمند و بنیادین مادری را فرهنگ سازی و برجسته نمایی می کند.