به گزارش سرویس انتظامی برنا، سازمان وظیفه عمومی ضمن فراخوان مشمولان غایب وغیرغایب متولد 1355 تا پایان اردیبهشت ماه 1375 برای انجام خدمت دوره ضرورت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولان دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکورکه برگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه سال 1393 از سازمان وظیفه عمومی ناجا دریافت کرده اند باید راس ساعت، تاریخ، محل و مراکزتعیین شده به منظور اعزام به خدمت دوره ضرورت حاضر شوند.

مشمولان ساكن تهران بزرگ
مشمولان دیپلم وزیردیپلم غایب وغیر غایب كه دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه هستند باید رأس ساعت 6 صبح روز شنبه به محل ومراكزی كه توسط سازمان وظیفه عمومی ناجادر قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراكز آموزش ابلاغ شده است حضور یافته تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساكن سایراستان‌های کشور
مشمولان دیپلم وزیردیپلم غایب وغیر غایب كه دارای برگ آماده بخدمت به تاریخ اردیبهشت هستند رأس ساعت 7 صبح شنبه به محل ومراكزی كه توسط سازمان وظیفه عمومی ناجادر قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراكزآموزش ابلاغ شده است حضور یافته تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

لازم به ذکر است، به موجب قانون، متولدین سال های 1355 تا پایان اردیبهشت ماه سال1375 مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و باید جهت تعیین تکلیف مشمولیت خود را به سازمان معرفی کنند.چنانچه درمهلت های مقررقانونی خود را به سازمان معرفی نکنند غایب شناخته شده وطبق ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

همچنین آن دسته از مشمولانی كه به هر دلیل تاكنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراكزآموزش نشده اند می توانند به نزدیكترین دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی (پلیس+10) مراجعه کرده ونسبت به دریافت برگ مذكور اقدام وبر اساس اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

گفتنی است؛ عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می‌شود.