بابک رهبر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنابا بیان این مطلب افزود: در روانشناسی تحولی، پیوند عاطفی بین نوزاد و مادر را دلبستگی می‌نامند. طبق نظریه بالینی درون سازی تعاملات بین مادر و کودک تصورات قالبی را در فرد ایجاد می کند و این تصورات، مبنایی برای احساس اعتماد فرد نسبت به دنیای اطراف و نوع تعامل او با دنیای بیرون است.

وی افزود: جدایی از منبع ایمنی ‌بخش ( مادر یا مراقب اصلی ) با گسستگی ارتباط فرد با دیگر افراد جامعه و گرایش او به سمت مواد مخدر برای فرار از ترس‌ ها، اضطراب ‌ها و پناه بردن به رؤیا و … ارتباط دارد.

این روانشاس بالینی با بیان اینکه کودکان با پرورش سبک دلبستگی به شکلی ناایمن، شخصیتی بی عاطفه خواهند داشت اظهار کرد: مشخصه این کودکان کناره گیری هیجانی، فقدان احساس، ناتوانی در برقراری روابط محبت آمیز و عاطفی با دیگران است.

وی افزود: خلق ناشاد، افسردگی و عزت نفس پائین یکی از عواملی است که باعث می شود اشخاص به سمت اعتیاد گرایش پیدا کنند. در این شرایط احتمال همراهی تجربه عواطف منفی، مهارت های مقابله ای ضعیف، مکانیزم های رشد نایافته، سبک شناختی معیوب، تعارض درون روانی و بین شخصی با سبک دلبستگی ناایمن بیشتر است که این عوامل احتمال سوء مصرف مواد را افزایش می دهند.


رهبر با بیان اینکه حدود ٩٠ درصد وابستگان به مواد مخدر مبتلا به یک اختلال روانپزشکی همزمان هستند افزود: شایع ترین تشخیص های روانپزشکی همراه شامل اختلال افسردگی اساسی، اختلالات ناشی از مصرف الکل، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال اضطرابی است و حدود ١۵ درصد وابستگان به مواد مخدر حداقل یکبار در طول عمر خود اقدام به خودکشی می کنند.