به گزارش سرویس اجتماعی برنا، شبكه های لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران، مركز این زمین لرزه را در عرض شمالی 88/27 و طول شرقی 02/52 درجه (منطقه بنك از توابع شهرستان كنگان در جنوب ایران) گزارش كرده اند. از خسارات احتمالی این زمین لرزه تا کنون گزارشی دریافت نشده است.