به گزارش برنا جواد دامن پاک رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام میگوید: ‌در دشتی محاصره شده توسط چهار روستا با جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر و با حدود شش هزار راس دام و بیش از سه هزار و پانصد قبضه اسلحه شکاری در دست مردم شهرستان، بدبینی مفرطی از سوی کارشناسان به نتایج سایت های تکثیر بوجود آمده بود.

وی می افزاید: اما جست و خیز آهوان که گواه سلامت آنهاست در گوشه و کنار سایت نشان دهنده آن است که امیدها به احیاء گونه منقرض شده آهو در شهرستان تربت جام هنوز زنده است.