سید بشیر حسینی در گفت‌وگو با برنا گفت: متاسفانه هیچ‌گاه با نظرات و دیدگاه‌های شهید آوینی با جامعیت و بی‌طرفی برخورد نشده است، افراد و گروه‌ها از هر دو طرف، آرا و عقاید شهید آوینی را مصادره به مطلوب کرده و هرکدام از آرا اورا که با عقایدشان مشترک بوده است پذیرفته و بر دیگر عقاید شهید مهر خاموشی زده‌اند، که همین موضوع را می‌توان دلیل اصلی مغفول ماندن برخی از آرا و عقاید شهید آوینی از جمله تاکید ویژه آوینی بر حفظ هویت ملی و ایرانی و عدم منافات آن با ایمان دانست.
وی افزود:از دیگر عوامل مهجور ماندن آرا آوینی برخورد سیاسی با عرصه اندیشه است، آوینی در دوران حیات خود سه دوره مشخص داشته است، دوره آوینی نوجوان، آوینی جوان و آوینی میان‌سال؛ که دیدگاه‌های شهید آوینی در هر کدام از این دوره ها متفاوت است، و برای همین است که در برخورد با آوینی باید مشخص شود که کدام دوره آوینی مد نظر است، کسانی که به این نکته توجه نداشته‌اند در تفسیر آرا و عقاید آوینی با تناقض مواجه شده‌اند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شهید آوینی هیچ‌گاه در زمان حیاتش مهر ندیده و همیشه با فشار و اخراج و موضع گیری، روبرو بوده است گفت: عملا مقام معظم رهبری بود که با دادن لقب سید شهیدان اهل قلم به آوینی، ارزش او را نزد خود و همچنین برای دیگران روشن کردند، و اگر این سخنان نبود چه بسا آوینی هنوز هم مهجور و مجهول می‌بود. 
بشیری همچنین افزود: به نظر من اگر شهید آوینی امروز در قید حیات بود، یک مجاهد رسانه‌ای می‌بود و فیلم‌هایی می‌ساخت که با نقدها و فشارهایی جدی از سوی هر دو جبهه روشن‍فکری و متعصبان متحجر مواجه می‌شد.