به گزارش خبرگزاری برنا،هیأت مدیره خانه اصناف سینمای ایران به منظور اجرای مفاد تفاهم نامه سیزدهم تیر ماه در دفتر ریاست محترم جمهوری بر تشکیل مجمع عمومی فو ق العاده 6 مرداد ماه اصرار دارند و در این راستا عمل به همه تعهدات این تفاهم نامه را ضروری می دانند .

بدیهی است بر اساس مقررات و تشریفات قانونی در صورت تغییر مکان مجمع عمومی ، هیأت مدیره موظف به اعلام فراخوان جدید با فاصله حداقل پانزده روز است .

در شرایط حاضر تنها مسئولین ذیربط هستند که با عمل به توصیه های ریاست محترم جمهوری می توانند با فراهم آوردن امکان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در محل اعلام شده در فراخوان (تالار سیف اله داد ساختمان شماره 1 خانه سینما) از این تأخیر ناگزیر پیشگیری کنند .

در این صورت مشکلی که دو سال است توان سینمای ایران را تحلیل برده و سینماگران ایرانی را آزرده و فرسوده است پایان خواهد یافت .