به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا،‌ محمدتقی فهیم نویسنده و منتقد سینما وی درباره برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کیش گفت: تاکنون، آثاری که ساخته شده بیشتر به زیبایی‌های طبیعی و گردشگری کیش و کمی هم به بومی‌های آنجا توجه کرده است، ولی به ابعاد پنهان و آشکار مبادلات اقتصادی و نقش آن درتولید در درون کشور و ارتباط با کشورهای دیگر، آمد و رفت تجار، سرمایه گذاران ونقش آنها در بسترسازی برای سرمایه گذاری کشورهای دیگرمی تواند دردوره های بعد جریان ساز واقع شود.

این منتقد سینما با بیان اینکه این جشنواره تلنگری است برای نگاه فیلمسازان ودرون‌مایه آثارشان به موضوعاتی که تاکنون غفلت شده است، اظهار کرد: چیزی که می تواند جشنواره کیش را به نسبت بقیه جشنواره‌ها جایگاه بهتری ببخشد سمت وسو یافتن آن به سمت تولید مشترک وآمد ورفت های مشترک، به ویژه برای جلب توجه بازارهای مصرف درمنطقه و درخاورمیانه که می‌تواند درمبادلات اقتصادی کشورآرامش واطمینان خاطرایجاد کند.

فهیم خاطر نشان کرد: جشنواره کیش در این دوره می تواند مبدا وشروعی باشد و دردوره‌های بعد می تواند تاثیرگذارتر و جریان سازتر ظاهرشود، این جشنواره کلید این اتفاق را زده و درآینده می تواند بانی این حرکت باشد اما پیش ازاین آنچنان به این مسائل توجه جدی نشده است.

به اعتقاد وی جشنواره کیش دردوره‌های بعد به مراتب بهتر برگزارخواهد و دستاوردهای ملی و منطقه ای آن گسترده تر خواهد بود. به ویژه به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب امسال سال جهاداقتصادی است وامیداوریم جشنواره فیلم کیش بتواند نگاه فیلم سازان را معطوف به نقش مناطق آزاد دربدنه اقتصادی کشور کند.

فهیم با اشاره به شرایط منطقه یادآور شد: الان ما با یک منطقه آشوب زده در منطقه روبروهستیم. شاید این جریانات کمی شرکت این کشورها را محدود کرده است ولی جشنواره فیلم کیش توانسته روند مثبت و بسیارتاثیرگذاررا طی کند وقطعا، برنگاه مهمانانی که در راستای جشنواره درکشورمان حاضرشوند به دلیل مقایسه ایی که می‌توانند صورت بدهند از نظر امنیت و سرمایه گذاری به نسبت کشورهای دیگرتاثیر به سزایی دارد.

وی افزود: با این حال توفیق یک جشنواره دربخش بین المللی‌اش همین قدرت جلب نظرمیهمانان خارجی است که جشنواره کیش موفق به نظر می رسد، تعدد حضورآدم‌ها وکشورها نشانه توفیق واهمیت یک جشنواره است و این می تواند درتقویت مناسبات فرهنگی فکری واقتصادی ودینی بسیار تاثیرگذار باشد.