در برنامه شب گذشته مجله سینمایی "هفت"، مسعود فراستی درباره جریان حاکم بر سینمای ایران در دهه هفتاد و تفکر و نقش آوینی در سینمای آن دوره گفت: برای مرتضی دغدغه سینما در ادامه دغدغه‌های فرهنگی بود و به شدت نظر منسجم و خط‎داری داشت، تك‎صدایی عمل نمی‌كرد و شجاعانه و با حفظ اصول دیالوگ برقرار می‌كرد. در حقیقت آوینی پرچم‌دار تفكر مخالف تحجر و تجدد بود.
 
وی افزود:آوینی با تفكری تحت عنوان ما فرهنگ را دنباله سیاست نمی‌دانیم، مرزی را بین كسانی كه ادعا می‌كردند در مسیر تفكری وی قدم برمی‌دارند ایجاد كرد و همچنان این خط فكری ادامه دارد، وی طرفدار سینمای پرمخاطب بود و روایت فتح ادامه عملی تفكرات آوینی بود، مستندی كه در سینمای جنگ بهترین مستند و در سینمای ایران از بهترین‌ها محسوب می‌شود.

فراستی در پایان درباره تغییر در تفکر شهید آوینی در سال 71 گفت: اگر تغییری وجود داشته در نگاه تئوریك مرتضی به سینما بوده، وی سینما را نه ظرف، بلكه راه می‌دانست، راهی كه باید با آن حرف‌های انقلاب را منتقل كرد. الگوهای مرتضی در زمینه مستند و فیلم‎سازان خارجی به درستی انتخاب شده بود و به جرأت می‌توان گفت كه جای خالی سیدمرتضی آوینی در زمینه تفكری هنر هفتم به شدت احساس می‌شود.