به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، گزیده‌ای از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات تقی‌ پورنامداریان، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مصطفی موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تهران منتشر شد.

این گزیده شامل سه بخش است: در بخش اول مطالبی درباره نظامی و شعر او و در بخش دوم متن و شرح تفصیلی ابیات1-453 از مخزن‌الاسرار و سپس در بخش پایانی متن و شرح اجمالی ابیات 454-876 كه از قسمت‌های مختلف مخزن گزیده شده و در آن به شرح پاره‌ای از ابیات اشاره مختصر شده‌، آورده شده است.

متنی كه در این گزینش مورد شرح و توضیح قرار گرفته، متنی است كه پورنامداریان و موسوی، خود تصحیح كرده‌اند.

پورنامداریان و موسوی در شرح ابیات ابتدا به شرح مفردات پرداخته‌اند؛ سپس در صورت لزوم معنای بیت یا ابیات را ذكر كرده‌اند. نكته‌ای كه ذكر آن در این بخش حائز اهمیت است و از سوی شارحان مورد تأكید قرار گرفته شده، آن است كه در معنی ابیات، نقش دستوری مفردات در بیت حفظ شود، چون معتقدند، هر معنایی كه چنین تعهدی را نپذیرد، معنای فارغ از متن خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترجمه‌هایی كه از آیات قرآن در این گزیده آورده شده، از كتاب كشف‌الاسرار میبدی است كه گاهی برای تسهیل در خواندن و فهمیدن اندكی تغییر در آن صورت گرفته‌است.

در این مجموعه پیرامون روش تصحیح متن و انواع نسخه سخنی به میان نیامده؛ زیرا همان‌طور كه از نام آن پیداست، شرح بخشی از مخزن‌الاسرار است و گردآورندگان این مجموعه روش كار و تعداد نسخه‌ها را هنگام اتمام كار تشریح خواهند كرد.

این گزیده در سال 1389 به كوشش انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.