به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در جمع تشکل های مردم نهاد و سمن ها گفت: تغییرات رویکردی اساسی در برنامه های فراغتی حوزه نوجوانان و جوانان در سال آینده اجرایی خواهد شد و بومی کردن اوقات فراغت و فعال کردن بخش های خصوصی و غیردولتی مد نظر بخش جوانان است.
سیدمحمد شروین اسبقیان افزود: بومی کردن اوقات فراغت، استفاده از پتانسیل استان جهت برنامه ریزی های فراغتی، استفاده از نوآوری ها در طرح های اوقات فراغت مشارکت دادن جوانان و خانواده در برنامه ریزی و اجرای برنامه های فراغتی فعال کردن بخش های خصوصی و غیردولتی درخصوص اوقات فراغت مد نظر برنامه های سال آینده است.
وی ادامه داد: برنامه ها و اقدامات تمامی دستگاه های متولی اوقات فراغت تدوین و درسال آینده عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: حمایت دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص بخش های غیردولتی و فعال در عرصه اوقات فراغت و برنامه های خاصی در این مورد به انجام خواهد رسید.