به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز در این مراسم از 4 نفر پژوهشگر برگزیده گروه های عمده علمی دانشگاه، 24 نفر پژوهشگر برگزیده واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، 4 نفر پژوهشگر برگزیده جوان گروه های عمده علمی دانشگاه و 16 پژوهشگر برگزیده جنبی از جمله مدیران صنایع که بیشترین همکاری را با دانشگاه تبریز در خصوص ارتباط با صنعت داشته اند، تجلیل شد.