به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز،این واحد های مسکونی در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع احداث گردیده و برای احداث و تکمیل آنها بالغ بر 200 میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت خانه سازی پیش ساخته هزینه شده است.

گفتنی است 49 واحد از این مجموعه متعلق به بخش خصوصی بوده و مابقی تبریزبه منظور انتقال شهروندان ساکن در مناطق حاشیه نشین در اختیار مناطق 10 گانه شهرداری تبریز قرار می گیرد.