به گزارش خبرگزاری برنا ازتبریز، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز با بیان این مطلب افزود: این مجموعه در ابتدا به‌صورت دفتر دراین دانشگاه تشکیل می شود و براساس آیین نامه مربوطه که از سوی وزارت بهداشت مدون شده به انجام فعالیت می پردازد.

وی با اشاره به وظایف و فعالیت های اصلی این دفتر افزود: هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، سازماندهی، برنامه ریزی اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندیهای اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی، هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی ، نظارت بر فرایندهای یاد دهی و یادگیری، ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهشی در زمینه آموزش برخی از وظایف پیش بینی شده برای این دفتر است.

گفتنی است یکی از شاخص های مهم رتبه بندی دانشگاه ها، تأسیس دفتر EDC بوده و تشکیل آن در دانشگاههایی که بیش از 50نفر عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی آن شاغل باشد، الزامی است.