سرپرست دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری البرز از برگزاری اولین جلسه " طرح تعالی بازرسین "توسط بازرسی استانداری در سال 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا سید عباس ماهوتیها با بیان این مطلب گفت: این طرح با هدف توانمند سازی علمی و ارتقاء کیفی عملکرد بازرسین در حال اجرا می باشد.

وی افزود: در هرجلسه علاوه بر ارائه گزارش کامل فعالیتها و اقدامات شهرستان میزبان ، بررسی مهمترین چالشها و راهکارهای اجرایی در حوزه مسائل کاری به منظور هم افزایی فکری و اتخاذ راهبردهای مفید و ایجاد وحدت رویه صورت می گیرد.

سید عباس ماهوتیها خاطر نشان کرد : در این جلسه موضوعات فرآیند بازرسی ، ارزیابی عملکرد کارکنان ، نظامنامه پاسخگویی به شکایات و بررسی اسناد از منظر حقوقی توسط کارشناسان دفتر بازرسی استانداری مورد طرح و توضیح قرار گرفت.