سرپرست معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز از صدور موافقت اصولی چهار موسسه فرهنگی قرآن و عترت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا ، جان محمد خوب پور اظهار کرد: سومین جلسه هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد از بین 42 موافقت اصولی موسسه فرهنگی قرآن و عترت صادره شده، چهار موافقت اصولی مربوط به استان البرز است.

خوب پور ادامه داد : مصباح الهدی البرز، فاطمیه (س) کرج، کوثر البرز و مکتب الصادق مهستان موسساتی بودند که موافقت اصولی برای صدور مجوز فعالیتشان در این جلسه صادر شد.

سرپرست معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در بخش دیگری از صحبت های خود به صدور مجوز از طریق سامانه جامع اطلاعات اشاره کرد و افزود: در این جلسه مصوب شد تا پایان شهریور ماه هیچ گونه تشکیل پرونده جدیدی توسط استانها و ارسال به معاونت قرآن و عترت وزارتخانه صورت نگیرد و از ابتدای مهر ماه سال جاری شروع مجدد تشکیل پرونده، طبق آیین نامه و ضوابط جدید، صرفاً از طریق سامانه جامع اطلاعات و حداکثر زمان شش ماه صورت می پذیرد.

با اجرای سامانه جامع اطلاعات در روند صدور مجوزها تسریع شده و برخی از اختیارات به استانها تفویض گردید.