اولین گردهمایی تعاونی ها و تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا مهندس میررجبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در این مراسم بر مدیریت توسعه پایدار در عرصه های منابع طبیعی بر حضور مردم تاکید و راهکار مناسب را تعاونی و تشکل های فعال این عرصه بر شمردند تا شرایط واگذاری امور مربوط به مدیریت منابع طبیعی به خود مردم محقق گردد.

وی افزود:صندوق های غیردولتی بدلیل اینکه بر پایه سرمایه اجتماعی جامعه و با تکیه بر بنیادهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایجاد می شوند، می توانند حلقه واسط مطمئن و کارآیی برای گردش سرمایه در نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی باشند.
 
به گفته وی این صندوق ها می توانند بسیاری از وجوه مالی که مردم خارج از نظام مالی نگهداری می کنند را به عرصه فعالیت اقتصادی باز گردانند. 

در ادامه مهندس لعلی نیا، مجری تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی سازمان جنگلها، ضمن برشمردن اهداف تشکیل صندوق اعلام کرد: تولید کنندگان و بهره بردارن منابع طبیعی به عنوان یک زیر ساخت احتیاج به موسسات مالی و اعتباری دارند که ضوابط سخت و پیچیده ای نداشته باشند تا بتوانند با آن تعامل کنند و خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند. 

به گفته وی این مهم با تشکیل شرکتهای تعاونی منابع طبیعی در سطح شهرستان و متعاقب آن شکل گیری صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان بدست خواهد آمد. ضمن اینکه سهام این صندوق ها با مشارکت 51درصدی تولید کنندگان وجوامع محلی و 49 درصدی دولت تامین می گردد و ماهیت این صندوق ها غیر دولتی بوده و مبتنی بر قانون تجارت اداره خواهد شد.

سپس مهندس فرجی مدیر کل صندوق توسعه کشاورزی استان البرز، مهمترین تنگناها و محدودیت های دسترسی بهره برداران به اعتبارات مورد نیاز را تشریفات دست و پا گیر و طولانی بودن فرایند اخذ وام بویژه از منابع رسمی و بانکی، ناکافی بودن حجم اعتبارات و محدودیت بازار عرضه وام و اعتبارات اعلام کردد که در قالب صندوق های تخصصی این امر تسهیل می گردد. 

در ادامه این مراسم فریدونی به نمایندگی از تعاونی های استان، بر نقش تعاونی ها و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد.