معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز نخستین دیدار خود را با شهرداران ترتیب داد.

به گزارش خبرگزاری برنا دکتر هیربد معصومی نخستین دیدار رسمی خود را با شهرداران در سالن کنفرانس های ساختمان عمرانی ترتیب داد و در نشستی صمیمانه، ضمن دعوت به وحدت رویه، بر ضرورت مشارکت هر چه فعال تر با شورای اسلامی شهر تأکید کرد و اظهار داشت: شهرداری بخشی از شورای شهر به شمار می رود بنابراین تعامل گسترده بمنظور توسعه فعالیت ها رویکردی است که شهرداران باید دنبال کنند.

شهرداران درآمد پایدار ایجاد کنند

معاون استاندار در ادامه ضرورت ایجاد درآمد پایدار از سوی شهرداران را متذکر شد و گفت: در حال حاضر تنها مأمن درآمدی شهرداری ها از محل صدور پروانه است؛ در حالی که این روش مدت ها است در کلانشهر تهران منسوخ شده و درآمدهای ناشی از صدور پروانه به صفر رسیده است، این رویه در کلانشهر کرج نیز باید اعمال شود و شهرداران از منابع دیگری درآمدهای پایدار ایجاد نمایند.

در ادامه این دیدار مدیران شهری نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و تداوم دیدارهای معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با شهرداران در دستور کار قرار گرفت.