نشست خبری رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ با حضور خبرنگاران برگزار گردید.

مهدی طیبی در این نشست خبری ضمن ارائه عملكرد یكساله اداره متبوع نسبت به پیشبرد اهداف منابع طبیعی در شهرستان از توزیع 21500 اصله نهال در هفته منابع طبیعی خبر داد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ با تشریح برنامه های هفته منابع طبیعی هدف از برگزاری آنها را ترویج فرهنگ منابع طبیعی در میان آحاد مردم و بكارگیری ابزارهای مناسب در جهت توسعه آن اعلام نمود.

وی از وجود عوامل سودجو، معیشت ناپایدار، سیاستهای توسعه ای و عملیات اجرایی بدون مطالعه به عنوان چالش های موجود یاد كرد و توسعه نامتوازن زندگی شهری، فرهنگ نادرست طبیعت گردی و فقر فرهنگی را از عوامل تخریب منابع طبیعی شهرستان دانست.