به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، توکل لطفی در جمع اساتید دانشکده خبر اردبیل افزود: متاسفانه کمیت گرایی در سال های اخیر بلای جان فضای دانشگاهی ما شده بود و حتی برخی در مسابقه با یکدیگر اقدام به تاسیس واحدهای دانشگاهی در روستاها نیز می کردند.
وی بیان کرد: فضای کسب علم فضای مقدس و ارزشمندی است و باید شان آن حفظ شده و روزبه روز ارتقا یابد و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری هم اکنون در این راستا حرکت می کند.
لطفی از رشد کیفی در دانشکده خبر بویژه در استان اردبیل تقدیر کرد و گفت: فضاهای دانشگاهی همچون دانشکده خبر که در حوزه رسانه نگاهی حرفه ای و کیفی به مسایل دارد برای استانی مرزی چون اردبیل یک فرصت ارزشمند به شمار می رود.
او گفت: اشتغال 473 دانشجو در رشته های رسانه ای در دانشکده خبر اردبیل می تواند در ارتقای فضای فرهنگی این استان نقش موثری داشته باشد و مقام های استان باید از آن حمایت کنند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری، با بیان این که دولت تدبیر و امید در حال برداشتن گام های اساسی در توسعه کشور است ، بیان کرد: تیم توسعه ای دولت برای توسعه این استان مرزی نیازمند همراهی و همگامی تمام اقشار به ویژه دانشگاهیان است.
او اظهار کرد : همان گونه که رییس جمهوری از اساتید خواستند تا باب انتقاد در کشور را گشوده و حرف خود را بگویند ما نیز انتظار داریم که قشر فرهیخته دانشگاهی در استان اردبیل مشارکت بیش تری در امور داشته و با نقد و پیشنهادهای خود دولت را در اجرای برنامه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی خود یاری دهند.
لطفی با اشاره به انتخابات 24 خرداد گفت : مردم در این انتخابات با خلق حماسه سیاسی فضای جدیدی را در کشور رقم زده و افکار و سلیقه های مسموم را کنار زدند.
وی اظهار کرد : مردم پیام اعتدال دکتر روحانی را با جان و دل شنیده و فضا ی افراط را تغییر دادند ، اکنون فضای تعادل و نشاط در جامعه ایجاد شده و باید ما قدردان این فضای جدید بوده وآن را حفاظت کنیم .