به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل،علی آذرنژاد در جلسه شورای هماهنگی ترافیك شهرهای استان در استانداری به لزوم بازنگری در مسیرهای اتوبوس رانی سازمان اتوبوسرانی اشاره کرد و افزود : این امرمی تواند با در نظر گرفتن اولویت تسهیل رفت و آمد در خیابان های مركزی شهر اردبیل و کاستن از پارك کردن های حاشیه ای ، در بخشی از خیابان امام كه در محدوده مركزی شهر قراردارد پس ازبررسی دقیق موضوع و تبادل نظر اعضای جلسه انجام شود.
در این نشست با در نظر گرفتن مشكلات كسبه محله دروازه آستارا و خیابان جام جم مهندسان مشاور طرف قرار داد شهرداری طرح تهیه شده برای اصلاح ورودی شهر از سمت محور اردبیل –آستارا را ارایه کردند.
هم چنین به منظور افزایش ایمنی ورود و خروج محله نیار، طرح میدان ورودی محله یاد شده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.