به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مسابقات کاراته قهرمانی استان اردبیل با شرکت 120 ورزشکاراز 5 شهرستان در مجموعه ورزشی تختی اردبیل و در رده های سنی مختلف برگزار شد.
در رده بندی تیمی این رقابتها پس از تیم شهرستان اردبیل، تیم های بیله سوار و گرمی مکان های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در رده بندی انفرادی نیز نفرات ذیل در اوزان مختلف به عنوان قهرمانی رسیدند.
25- کیلوگرم : امین فرضی 30- کیلوگرم : رامین حسن نژاد 35- کیلوگرم : پرویز قربانی
40- کیلوگرم : مهدی پور محمدی 45- کیلوگرم : جواد سیفی 50- کیلوگرم : میلاد عباس زاده
55- کیلوگرم : علی باهری 60- کیلوگرم : سجاد رزمی 70- کیلوگرم : محمد قربانی
80- کیلوگرم : داود امینی 90- کیلوگرم : سجاد ملک زاده 90+ کیلوگرم : اکبر عزیزی