به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، سید رضا موسوی گفت: این کارشناسان با هماهنگی های به عمل آمده در تالاب سدمیل مغان گونه های مورد نظر را مورد پایش قرار دادند و از وجود تنوع گونه های پرندگان در این تالاب و دشت مغان ابراز شگفتی کردند.
وی افزود: این کارشناسان حتی بعضی از گونه ها را که تا به حال فقط به اسم می شناختند از نزدیک در این شهرستان مشاهده کردند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: این کارشناسان به هنگام بازگشت از پر بار بودن سفر خود خبر دادند و شهرستان پارس آباد را جزو معدود مناطقی دانستند که در آن می شود بیشتر گونه های مورد نظر را از نزدیک مشاهده و مطالعه کرد.
او بیان کرد: این حکایت از غنی بودن محیط طبیعی این شهرستان است که می تواند در صورت سرمایه گذاری هدفمند در بخش محیط طبیعی حفاظت محیط زیست تعداد بسیار زیادی توریست و گردش گر جلب منطقه کرد.
وی گفت: غاز پیشانی سفید کوچک همه ساله شهرستان پارس آباد و تالاب سدمیل اصلاندوز را جهت زمستان گذرانی خود انتخاب می کند.
وی افزود: این پرنده حمایت شده به اندازه ای برای سازمان جهانی محیط زیست اهمیت دارد که کارشناسان خاصی را فقط جهت پایش محل مهاجرت این پرندگان عازم کشورمان ایران اسلامی می کند.